Ovládni svůj přístup:
Jak trénovat svobodnou vůli

Litovali jste někdy svého činu po ztrátě kontroly nad svým přístupem k situaci, ve které jste se ocitli? Přemýšleli jste někdy nad tím, že vaše reakce na každou situaci utváří vaši budoucnost a definuje její limity?

 

Jeden z konstruktů o lidském chování a emocích, kterému často věříme, je, že obtížnější situace, ve kterých se nacházíme, přirozeně vedou k intenzivnějším reakcím (emocím, myšlenkám a jednáním). Věříme tomu, že je to právě obtížnost situace, která určuje, jak k situaci přistupovat. Podívejme se, jak silnou máme tendenci vinit vnější okolnosti za to, jak jednáme. A naopak, jak často přijímáme zodpovědnost sami u sebe? Přiřazováním vlivu vnějším okolnostem ale tvrdíme, že tyto okolnosti jsou silnější než naše schopnost regulovat své reakce.

 

Pravdou ale je, že lidé mají potenciál kontrolovat svůj přístup, a to dokonce i v obtížných chvílích. Ačkoliv nám vnější podmínky nabízí určité způsoby, jak bychom “měli” reagovat, jsme to my, kdo může držet otěže nad reakcí. S tímto postojem se můžeme rozhodnout jak přistupovat k problémům, kterým čelíme a které útočí na naši mysl a emoce. A výsledek? Negativní myšlenky a nepřiměřené impulzivní reakce nám již nebudou určovat směr našeho života.

 

Dovolte mi vysvětlit tento princip skrze následující příklady. Zkusme se zaměřit na emoce obou osob v následujících situacích. Představte si tříleté dítě, kterému někdo bere jeho oblíbenou hračku. Souhlasíte, že toto dítě bude pravděpodobně velmi smutné a možná bude i plakat pokaždé, když přijde o svou hračku? Výborně, já také.

 

Nyní si představte zaměstnance, jež je kontinuálně kritizován svým šéfem. Zaměstnanec si jasně uvědomuje, jak tvrdě pracoval na svém posledním projektu a jak moc dychtil po uznání svého nadřízeného. Bohužel opět marně. Po vyslechnutí několika drsných poznámek na svou adresu, zaměstnancova frustrace byla tak silná, že muž opustil šéfovu kancelář beze slova. Už se o nic ani nechtěl pokusit.

Na čem tedy intenzita našich emocí, na jejichž základě pak máme tendenci reagovat, závisí? Na PERSPEKTIVĚ a PŘÍSTUPU.

Po nahlédnutí do obou problémů, můžeme vidět, že obě osoby reagovaly na své neštěstí s podobnou emoční intenzitou navzdory vážnosti situací. Pro dítě je ztráta hračky velkým stresujícím faktorem, zatímco pro dospělého by podobná situace těžko vyvolala podobně silnou reakci. Na čem tedy intenzita našich emocí, na jejichž základě pak máme tendenci reagovat, závisí? Na PERSPEKTIVĚ a PŘÍSTUPU. To vás může vést k otázce, jak si takovou perspektivu a přístup, které nám v těžkých chvílích pomohou, vybudovat.

 

Rozšiřme svou perspektivu. Hrajme hru.

Skvělým způsobem, jak vidět věci z větší perspektivy, je se dívat na svět jako by to byla hra. Co obvykle děláme, když hrajeme? Vidíme všechnu problematiku z větší perspektivy, protože se na ni díváme zvenčí. Když hrajeme, je jednodušší být otevřený všem možnostem, které nám pravidla a situace nabízí. Chceme zvítězit, hrajeme s tím, co máme, a snažíme se zlepšit každým krokem. Koneckonců to je principem hry, že? Je důležité si uvědomit, že to je přesně to, co děláme ve svém životě. Život je jako hra. Jsem si jistá jsme všichni toto slovní spojení slyšeli již tisíckrát. Pro upřesnění, obtíže v životě jsou jako výzvy ve hře a náš přístup jsou jejími pravidly – s tím rozdílem, že svůj přístup, narozdíl od pravidel ve hře, můžeme určovat a měnit sami. Náš přístup rámcuje naše vědomí o příležitostech. Problém je, že nám chybí větší perspektiva k vnímání a analyzování našeho života zvenčí tak, jak to děláme, když hrajeme hru. Namísto toho reagujeme automaticky (podle toho, jak nám nabízí sama situace), čímž se dostáváme do stavu přehlcení svými problémy a ztrácíme nadhled a energii vidět nové možnosti. Rozvíjením perspektivy na svůj na život, jakoby to byla hra, získáme potřebný odstup o situace a tím i příležitost jednat dle svého uvážení.

 

Buďme hravější. Hledejme možnosti s větší zvědavostí. Dívejme se na svůj život jako na nepřetržitý příběh směřující určitým směrem. Pokud se nám směr nelíbí, změňme plán hry. Čím větší perspektivu získáme, tím méně emočně vázaní budeme vůči problematické situaci. Uvidíme více možností včetně jejich důsledků. Efektivní jednání dostane přednost před nevhodnou reakcí na obtíže přicházející do cesty. Přestaneme být přehlceni daným problémem. O to více energie nám zbyde pro nalezení vhodného řešení.

Klid jako v nitru tornáda

Victor Frankl, neurolog a psychiatr minulého století řekl: “mezi podnětem a reakcí se nachází síla a svoboda výběru.” Svůj přístup můžeme považovat za hlavní faktor pro tvorbu svých emocí, myšlenek a činů. Dvěma hlavními podmínkami pro budování optimálního přístupu k vnějšímu světu jsou:

  1. VĚDOMÍ O SCHOPNOSTI KONTROLOVAT SVÉ REAKCE: „Vím, že o tom, jak jednat, mohu rozhodovat.“

  2. VĚDOMÉ ROZHODNUTÍ TUTO SCHOPNOST APLIKOVAT: „Beru zodpovědnost za svůj přístup a své jednání se bud snažit kontrolovat.“

Jinými slovy, můžeme být pohlceni svými problémy a nechat se vést automatickými reakcemi, nebo můžeme vzít věci do svých rukou – do svého vědomí a zodpovědného rozhodování – a začít hrát tuto hru vědomě.

 

George Mumford, mentální kouč pracující s profesionálními sportovci (např. s basketbalisty Michaelem Jordanem, Kobem Bryantem a Shaquillem O’nealem) ve své knize The Mindful Athlete: Secrets to pure happiness říká, že mentálně nejodolnějšími sportovci jsou ti, kteří minimalizují vliv vnějších podmínek na svůj mentální a fyzický stav. Jejich mentální stav a fyzický výkon zůstávají stabilní. Pokud jste někdy sledovali nejlepší sportovce v jakémkoliv sportu, pravděpodobně souhlasíte, že tito sportovci téměř nikdy neztrácí hlavu ani v těch nejvypjatějších momentech. Bojují (mající často lepší výkon), i když se věci nedaří podle jejich představ. Takoví sportovci ví, jak si udržet svůj vnitřní stav v rovnováze nezávisle na vypjatosti situace. Tajemství leží v bodě, kam směřují svou pozornost, jakmile vnímají nevlídnou situaci, a těsně předtím, než na ni reagují. Tento malinký bod v čase, zjevně bezvýznamný moment, je tím nejdůležitějším pro to, co následuje. Čím více tito sportovci trénují koncentraci na tento bod, tím mentálně odolnějšími se během hry stávají a tím efektivnější výkon podávají. Jak tedy aplikovat toto know-how do svého života?

Podnět a reakce nejsou jedinými faktory, kterým bychom měli věnovat pozornost. Ten nejdůležitější faktor umožňující výběr vhodné reakce na situaci (stejně jako u vrcholových sportovců), leží v prostoru mezi podnětem (vnějšími podmínkami) a naší reakcí.

Jedním z hlavních principů našeho světa je princip akce-reakce. Psychologové v případě lidí hovoří o podnětu (stimulus) a reakci. Podnět je jakákoliv vnější situace / stav, který nás nutí reagovat. Nicméně podnět a reakce nejsou jedinými faktory, kterým bychom měli věnovat pozornost. Ten nejdůležitější faktor umožňující výběr vhodné reakce na situaci (stejně jako u vrcholových sportovců), leží v prostoru mezi podnětem (vnějšími podmínkami) a naší reakcí. Zde se nachází kontrola nad naší reakcí. Za normálních podmínek by naše reakce byly subjektivní, osobní a hodnotící, postrádající větší perspektivu, o které jsme mluvili dříve. Nicméně směřováním své pozornosti do tohoto bodu mezi podnětem a reakcí se náš přístup stává méně impulzivním a zaujatým. S tímto přístupem uvidíme svět z větší, objektivnější perspektivy nabízející vhodnější a efektivnější možnosti jak reagovat. Pokud ale směřujeme svou pozornost pouze na podnět, pak ztrácíme možnost kontroly nad svou (emoční a fyzickou) reakcí. Jednáme více jako předdefinované programy než jako lidé plně si vědomi přítomné chvíle. Klíčem je budování tohoto malého prostoru mezi vnějšími podmínkami a naší reakcí. Zaměřme svou pozornost na tento tichý bod, vzdejme se nutkání automaticky hodnotit, získejme odstup a užívejme si hledání toho nejlepšího řešení pro danou situaci. Pro úplné pochopení si představme tornádo.

 

Kolem tornáda je obrovská bouře ničící vše, co jí přijde do cesty. Nicméně v centru tornáda, v oku tornáda, není žádná ničící síla. Naopak. Je to klidný nenarušený prostor. Vně tornáda je to bouře všech podnětů a našich reakcí. Oko tornáda je místem mezi podněty a reakcí. Je to místo, kde se nachází naše mysl, naše uvědomění a kontrola nad naší reakcí. V tomto místě můžeme volit ten správný přístup pro danou situaci.

Jak určit, který přístup je správný? Je to většinou ten:

  1. Ten, který zaručuje efektivitu a konstruktivitu
  2. Ten, který nám umožní učit se ze svých chyb a chyb druhých
  3. Ten, který nehodnotí a umožní nám vidět možné alternativy
  4. Ten, který nedovolí vnějším podmínkám kontrolovat naše reakce, jíž bychom následně litovali
  5. Ten, který vidí věci z větší perspektivy
  6. Ten, který nesnižuje hodnotu nás samotných ani našeho okolí

Ten, který zaručuje efektivitu a konstruktivitu

 

Ten, který nám umožní učit se ze svých chyb a chyb druhých

 

Ten, který nehodnotí a umožní nám vidět možné alternativy

 

Ten, který nedovolí vnějším podmínkám kontrolovat naše reakce, již bychom následně litovali

 

Ten, který vidí věci z větší perspektivy

 

Ten, který nesnižuje hodnotu nás samotných ani našeho okolí

Proč vůbec něco měnit?

Díky aplikaci výše popsaných kroků můžeme získat vhled do principů, jakým naše mysl funguje. Díky poznání a uvědomění tendence naší mysli reagovat na základě naučených vzorců bez naší kontroly, tato kontrola a možnost rozhodovat se ohledně našeho jednání poroste. Neúčinné vzorce mysli se s postupem času změní ve vhodnější a tendence mysli reagovat automaticky bude slábnout s tím, jak naše vědomá kontrola poroste.

 

Proč tedy něco měnit?  Protože jste to možná vy, kdo se cítil pod útokem svého šéfa a nedokázal se mu podívat do očí, když vám zkritizoval vaši práci. A možná jste to vy, kdo nyní lituje této situace, protože víte, že jste ji úplně nezvládli, což vám následně ublížilo, protože se situace otočila proti vám.

 

Zkusme tvořit toto malé místo kontroly pro vědomou volbu denně. Pokud to místo nevidíte, pozorujte svou mysl. Tím získáte větší perspektivu. Právě v této perspektivě leží možnost vědomého rozhodování nad naší reakcí. Negativní myšlenky, emoce a chování vás již nebudou kontrolovat.

Instagram

Kontakt

Email